Båttur i Ekensskärgård

Läcköslott /Läckö castle in lake Vänern Sweden

En båttur ut i Ekens skärgård erbjuder vackra vyer i Vänern. Vi startar vid hemmahamnen Roparudden och går mot Läcköslott för att sedan fortsätta förbi Tjuvholmarna och stora och lilla Eken, där passerar vi Spikens fiskeläger. Sedan vidare förbi Strömsundet, Tranholmarna och Kållandsövarvet, sedan vänder vi vid Navens fyr. 

Vi vänder åter mot hemmahamnen och på vägen hem kan vi vid beställning stanna och äta lunch/fika på någon lämplig plats. 

Resan tar mellan 2-3 timmar eller efter önskemål.

Vandringsled Stora Eken
- Blå markering.
- 6 km lång.
- Tid 70-80 minuter.
- Varierad terräng.
Det finns vå grillplatser och flera sittbänkar man kan fika och rasta sig på. Det finns även ett vindskydd där det går bra att övernatta. Vid grillplatserna finns även mulltoaletter. Runt Stora Eken finns fyra fågelskyddsområde (rödstreckade områden) som inte får beträdas under 1 april - 31 juli.

Stora Eken är den största av öarna i Ekens skärgård. Ön har fått sitt namn av de ekar som skogarna här en gång bestod av. På norra sidan av ön finns fortfarande några stora ekar som antyder hur skogen en gång har sett ut. På Stora och Lilla Eken fanns det mesta av Läckö kronoegendoms skogstillgångar under flera hundra år. Det är en av få mindre öar i Vänerns skärgård som har gått att leva och bo på. Det har bott folk på Stora Eken sedan 1500-talet och fram till 1960-talet och här bedrevs jord- och skogsbruk. Idag fi nns här endast sommarboende. Sommartid finns det betande hästar på ön som håller de gamla åkermarkerna öppna.

Kontakta Anders Ydergren för mer information.

English

A boat trip out in the Eken archipelago offers beautiful views of the lake Vänern. We start at the home port Roparudden and goes towards Läckö Castle and then we continue via Tjuvholmarna then Stora och Lilla Eken where we pass Spikens fishing camp. Then we turn back at Navens lighthouse. 

On the return to the home port, we can stop and have lunch / coffee at any convenient location.

The journey takes between 2-3 hours or as required.

Walking trail at Stora Eken
- The trail is marked in blue colour
- 6 km long.
- Time 70-80 minutes.
- Varied terrain.

There are two barbecues and several benches to use for eating and resting. There is also a shelter where it is possible to stay overnight. At the barbecue places there are compost toilets available. Around the island there are four bird sanctuary (marked in read) not to be walked on during 1 April to 31 July.

Stora Eken is the largest of the islands in the Eken archipelago. The island got its name from the oak trees that the forests here once consisted of. On the north side of the island are still some large oak trees that suggests how forests once have looked like. On Stora and Lilla Eken was the most of Lacko crown property damage forest resources for several hundred years. It is one of the few smaller islands in the archipelago Vänern who have gone to live on. It has lived people on Stora Eken since the 1500s and until the 1960s, and this carried on Agriculture and Forestry. Today there are here only summer residents. Summertime is the horses grazing on the island that holds the old arable land open.

Contact Anders Ydergren for more information.